Publications

SPOP and OTUD7A Control EWS–FLI1 Protein Stability to Govern Ewing Sarcoma Growth

Siyuan Su, Jianfeng Chen, Yao Jiang, Ying Wang, Tamara Vital, Jiaming Zhang, Christian Laggner, Kong T. Nguyen, Zhichuan Zhu, Alex W. Prevatte, Natalie K. Barker, Laura E. Herring, Ian J. Davis, Pengda Liu


June 1, 2021


Advanced Science