Publications


April 2, 2024


Nature Scientific Reports


SPOP and OTUD7A Control EWS–FLI1 Protein Stability to Govern Ewing Sarcoma Growth

Siyuan Su, Jianfeng Chen, Yao Jiang, Ying Wang, Tamara Vital, Jiaming Zhang, Christian Laggner, Kong T. Nguyen, Zhichuan Zhu, Alex W. Prevatte, Natalie K. Barker, Laura E. Herring, Ian J. Davis, Pengda Liu


June 1, 2021


Advanced Science


Miro1 Marks Parkinson’s Disease Subset and Miro1 Reducer Rescues Neuron Loss in Parkinson’s Models

Chung-Han Hsieh, Li Li, Roeland Vanhauwaert, Kong T. Nguyen, Mary D. Davis, Guojun Bu, Zbigniew K. Wszolek, Xinnan Wang


September 26, 2019


Cell Metabolism